Bethel Pinksterkerk Nederland

"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." (Mat. 11:28)

Beleidsplan

Bethel Pinksterkerk Utrecht

 

 

 

Inhoud

 

Inleiding

 1. Geestelijke visie en doelstelling
 2. Samenstelling
 3. Activiteiten
 4. Financiën

Slotwoord

 

Contactgegevens

Bethel Pinksterkerk Utrecht

Samenkomsten elke zondag 14:30-17:00 uur

Jeruelkapel

Adres: Ivoordreef 2

3564 AK Utrecht

A.A. Nolten

Zeisteroever 36

3704 GB, Zeist

 

Fiscaal nummer: [820595445] (RSIN)

Kamer van Koophandel nummer: [34371497]

Website: www.bethelpinksterkerk.nl

 

 

Inleiding

De Bethel Pinksterkerk Utrecht is gevestigd te Utrecht en is een zelfstandig onderdeel van de Bethel Pinksterkerk Nederland. Er is geen sprake van een onderlinge juridische band.

De Bethel Pinksterkerk Nederland behoort tot een van de statutair opgerichte Christelijke kerken in Nederland, die haar oorsprong in het toenmalige Nederlands Indië heeft.
In Nederland is de Bethel Pinksterkerk in diverse steden gevestigd, alle als zelfstandige Kerken en verbonden door dezelfde geloofspunten.

Dit beleidsplan heeft tot doel u inzicht te geven in de geestelijke en maatschappelijke bestuursvorm.
Het verschaft kerninformatie welke wij van rechtswege graag met u willen delen.

 

1. Geestelijke visie en doelstelling

Doel:

 • De gemeenschappelijke verering van God door Zijn Zoon de Here Jezus Christus.
 • De mensen in contact brengen met God en elkaar.
 • De verkondiging en verspreiding van de Leer op grond van Gods Woord onder leiding van Gods Heilige Geest.
 • De verkondiging van het Woord welke tevens omvat de door de Heilige Geest uit dat Woord geopenbaarde Bruidsleer en Tabernakelstudie.

(weblink: http://www.bethelpinksterkerk.nl/index.php/geloofsovertuiging)

Visie/Missie:

Wij willen ons doel bereiken door:

 • evangelisatiediensten
 • bijbelstudies
 • bidstonden
 • zendingswerk.

 

2. Samenstelling Bethel Pinksterkerk Utrecht

De Bethel Pinksterkerk Utrecht kent 1 bestuur:

1. Kerkbestuur:

De voorganger, ouderlingen en diakenen van de Bethel Pinksterkerk Utrecht.

De Bethel Pinksterkerk Utrecht is aangesloten bij de Bethel Pinksterkerk Nederland. Er is geen sprake van een onderlinge juridische band.

 

 

3. Activiteiten

Onze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen.

1. Structurele activiteiten

a. Evangelisatiediensten

b. Bijbelstudies

c. Bidstonden

d. Vergaderingen Bestuur (besloten)

e. Jeugd- en kinderwerk

2. Niet structurele activiteiten

f. Doopdiensten

g. Zending

h. Fellowship diensten

i. Themadiensten:

i. Wijdingslessen

ii. Vastendagen

iii. Trainingen en Workshops

iv. Etc.

j. Sociale activiteiten:

v. Contactbijeenkomsten

vi. Hulpbijeenkomsten

vii. Sportactiviteiten

viii. Seniorendagen

ix. Etc.

 

4. Financiën

In dit hoofdstuk worden de financiën van de Bethel Pinksterkerk Utrecht toegelicht. De besteding van de financien zijn geheel in lijn met de (geestelijke) missie en visie van de kerk. De staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en bestedingen.

 

 

1. Financiën

De Bethel Pinksterker Utrecht verwerft al haar benodigde financiën uitsluitend uit collectes en giften van haar leden. Haar vermogen wordt volledig aangewend voor de realisatie van de kerkelijke activiteiten en de kosten van huisvesting.

 

  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023 Baten   Lasten
    Huur kerkgebouw     -.-   4.320,00
    Bijdrage geestelijk werk     -.-   2.400,00
    Bijdrage BPKN     -.-   1.962,69
    Kosten zending     -.-   400,00
    Overige kosten     -.-   9.160,82
    Tienden/collectes/giften   20.251,23     -.-
    Zending   -,-     -.-
    Overige inkomsten   -,-     -.-
  Totaal   20.251,23   18.243,51
  Toename van het vermogen   -.-   2.007,72
                 
  Toelichting De toename van het vermogen in 2023 wordt in zijn geheel gebruikt voor het kerkelijk werk in 2024

 

 

2. Beloningsbeleid

De kerk staat onder de geestelijke leiding van het kerkbestuur.

Externe sprekers ontvangen een billijke vergoeding voor hun spreekbeurt (Verkondiging van Gods Woord). Daarnaast is er een vergoeding voor het geestelijk werk.

Doelstelling is altijd dat vergoedingen niet bovenmatig zijn, maar billijk en fiscaal verantwoord.

Daarnaast hanteert de Bethel Pinksterkerk Utrecht een helder systeem van kostenvergoedingen. Kosten, uitsluitend gemaakt ten behoeve van de uitoefening van de eerder beschreven activiteiten, worden vergoed aan de verbruiker op basis van aantoonbare uitgaven. Hiertoe behoort ook een kilometervergoeding conform de fiscale norm.

 

 

Slotwoord

Geestelijke groei, fellowship, harmonie en de onmisbare Liefde van God zullen onlosmakelijk verbonden blijven met de Bethel Pinksterkerk Utrecht, want God is Liefde.
Vreugde en blijdschap in het beleven van het geloof zijn de bakens in daadwerkelijk uitleven van het geloof. Samen bouwen we verder aan het Koninkrijk van God.

De Bethel Pinksterkerk Utrecht zal blijven ontwikkelen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in dit beleidsplan actualiseren.