Bethel Pinksterkerk Nederland

"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." (Mat. 11:28)

Beleidsplan

Bethel Pinksterkerk Nederland

 

 

 

Inhoud

 

Inleiding

 1. Geestelijke visie en doelstelling
 2. Samenstelling
  1. Bethel Pinksterkerk Nederland
  2. Gemeenten
 3. Activiteiten
 4. Financiën

Slotwoord

 

Contactgegevens

Bethel Pinksterkerk Nederland

Secretaris Grote Broederraad

Fiscaal nummer: 818797381

Kamer van Koophandel nummer: 34371497

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Inleiding

De Bethel Pinksterkerk Nederland behoort tot een van de statutair opgerichte Christelijke kerken in Nederland, die haar oorsprong in het toenmalige Nederlands Indië heeft.
In Nederland is de Bethel Pinksterkerk in diverse steden gevestigd, alle als zelfstandige Kerken en verbonden door dezelfde geloofspunten.

Dit beleidsplan heeft tot doel u inzicht te geven in de geestelijke en maatschappelijke bestuursvorm.
Het verschaft kerninformatie welke wij van rechtswege graag met u willen delen.

1. Geestelijke visie en doelstelling

Doel:

 • De gemeenschappelijke verering van God door Zijn Zoon de Here Jezus Christus.
 • De mensen in contact brengen met God en elkaar.
 • De verkondiging en verspreiding van de Leer op grond van Gods Woord onder leiding van Gods Heilige Geest.
 • De verkondiging van het Woord welke tevens omvat de door de Heilige Geest uit dat Woord geopenbaarde Bruidsleer en Tabernakelstudie.

(weblink: http://www.bethelpinksterkerk.nl/index.php/geloofsovertuiging)

Visie/Missie:

Wij willen ons doel bereiken door:

 • Het houden van landelijke fellowshipdiensten
 • Het ondersteunen van onze kerkgemeenten bij:
  • Kerkzaken
  • Sociaal-economische vraagstukken
  • Evangelisatiediensten
  • Bijbelstudies
  • Bidstonden
  • Zendingswerk

2. Samenstelling

2a. Bethel Pinksterkerk Nederland

Het bestuur van de Bethel Pinksterkerk Nederland wordt onderscheiden in:

1, Geestelijk bestuur:

De Grote Broederraad, bestaande uit voorgangers en ouderlingen van de aangesloten gemeenten.

 

2. Maatschappelijk bestuur:

Het maatschappelijk bestuur is namens de Grote Broederraad het aanspreekpunt voor overheid en maatschappij. Tevens bereidt zij onderwerpen voor en voert besluiten uit van de Grote Broederraad. Het maatschappelijk bestuur bestaat uit:

a. Contact Lichaam, bestaande uit:

- Voorzitter
- (vice) Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester

Taken:

- Uitvoeren besluiten Grote Broederraad
- Secretariaat Bethel Pinksterkerk Nederland
- Financieel beheer Bethel Pinksterkerk Nederland

b. Sociaaleconomische Commissie:

- Voorzitter
- Leden

Taken:

- Informeren, adviseren en ondersteunen van voorgangers en ouderlingen en/of (aangesloten) gemeenten
- Financieel toezicht Bethel Pinksterkerk Nederland

 

2b. Kerkgemeenten

Bij de Bethel Pinksterkerk Nederland zijn de volgende Kerkgemeenten aangesloten:

 1. Christelijke Gemeente Agape (Bethel Pinksterkerk Almere)
 2. Bethel Pinksterkerk Alkmaar
 3. Bethel Pinksterkerk Amsterdam
 4. Bethel Pinksterkerk Apeldoorn
 5. Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede
 6. Bethel Pinksterkerk Eindhoven
 7. Bethel Pinksterkerk Geleen
 8. Bethel Pinksterkerk Groningen
 9. Bethel Pinksterkerk Haaglanden
 10. Bethel Pinksterkerk Hengelo
 11. Bethel Pinksterkerk Hoogeveen
 12. Bethel Pinksterkerk Leeuwarden
 13. Bethel Pinksterkerk Terneuzen
 14. Bethel Pinksterkerk Tilburg
 15. Bethel Pinksterkerk Utrecht
 16. Pinkstergemeente Hoop der Glorie (Bethel Pinksterkerk Zwolle)

 

Opmerking: Voor de goede orde vermelden wij dat bovenstaande kerken geen maatschappelijke en juridische binding hebben ten opzichte van elkaar en evenzo ten opzichte van de Bethel Pinksterkerk Nederland. Iedere bij de Bethel Pinksterkerk aangesloten kerkgemeente is een zelfstandig onderdeel van haar (art. 19 lid 1 Statuut Bethel Pinksterkerk Nederland)

 

3. Activiteiten

De Bethel Pinksterkerk Nederland voert vanuit haar geestelijke functie drie activiteiten uit:

 1. Gemeenschappelijke landelijke Paasdienst
 2. Gemeenschappelijke landelijke Pinksterdienst
 3. Vergaderingen Bestuur (Grote Broederraad)

En vanuit haar maatschappelijke functie twee activiteiten:

 1. Vergaderingen Commissies
 2. Landelijke vergadering met de penningmeesters

 

4. Financiën

In dit hoofdstuk wordt de financiële verslaglegging van de Bethel Pinksterkerk Nederland toegelicht. De staat van baten en lasten vormt een samenhangend geheel met de overige hoofdstukken van dit beleidsplan.

In lijn met de bepalingen in de statuten, heeft elke kerkgemeente een autonoom recht om het beleid van de Bethel Pinksterkerk uit te voeren en daaraan invulling te geven. Het blijft daarom de eindverantwoordelijkheid van elke afzonderlijke kerkgemeente om een juiste opgave van baten en lasten te geven. Eenmaal per jaar heeft de penningmeester van de BPKN een overleg met de penningmeesters van de kerkgemeenten die geestelijk zijn aangesloten bij de Bethel Pinksterkerk. Deze kerkgemeenten kunnen voor financieel advies terecht bij het Contact Lichaam (CL) en de Sociaal Economische Commissie (SEC).

 

 

1. Structuur

De maatschappelijke structuur van de Bethel Pinksterkerk, het Contact Lichaam (CL), heeft een penningmeester, belast met het financieel beheer.

Voor de financiële verantwoording wordt een eenvoudige boekhouding gehanteerd.

De hoofdposten zoals vermeld op de staat van baten en lasten worden hieronder nader toegelicht.

 

1.1 Kerkdiensten en activiteiten

Voor het uitoefenen van de eerder beschreven landelijke gemeenschappelijke kerkdiensten en activiteiten worden kosten gemaakt. Het merendeel van deze kosten betreft de huur van de accommodatie van de jaarlijkse landelijke bijeenkomsten met Pasen en Pinksteren.

 

1.2 Zending

Voor de zending is een separate kas ingesteld. De zendingscommissie is een toetsingscommissie, die bepaalt of een financiële bijdrage voor een zendingsreis zal worden toegekend.

 

1.3 Beheer en administratie

Kosten voor de algemene administratie, verzekeringen, KvK en andere operationele kosten zoals drukwerk en vergaderingen van Grote Broederraad, CL en SEC, worden onder deze post geadministreerd.

 

1.4 Overige kosten

Hieronder vallen alle kosten die niet vallen in bovenstaande categorieën, inclusief de bankkosten.

 

1.5 Baten

Deze post omvat de gelden die zijn verkregen middels de bijdragen van de geestelijk aangesloten kerken, vrijwillige offergaven (collecten), overige giften en renteopbrengsten.

 

             Staat van Baten en Lasten Bethel Pinksterkerk Nederland 2022  
                       
  Resultaat
Baten   Lasten
    kosten landelijke samenkomsten  -.-    10.307,54
    Kosten vergaderingen    -.-    1.745,26
    Uitgaven zending    -.-    -,-
    Overige lasten    -.-    11.551,21
    Bijdrage aangesloten kerken 43.022,59      -.- 
    Collecte -,-      -.- 
    Overige inkomsten  -,-      -.- 
  Totaal  43.022,59   23.604,01
  Toename van het vermogen    -.-    19.418,58
               
  Toelichting:          
  - De toename van vermogen in 2022 wordt in zijn geheel gebruikt voor het kerkelijk werk in 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 Beloningsbeleid

Voor spreekbeurten (de verkondiging van het Woord van God) kan de spreker een spreekvergoeding ontvangen. De vergoeding geldt voor sprekers die wel geestelijk lid zijn en voor sprekers die geen geestelijk lid zijn van de Bethel Pinksterkerk Nederland, mits op uitnodiging van de Bethel Pinksterkerk Nederland.

Doelstelling is altijd dat vergoedingen en toelages niet bovenmatig zijn, maar redelijk, billijk en fiscaal verantwoord.

Daarnaast hanteert de Bethel Pinksterkerk Nederland een systeem van kostenvergoedingen. Kosten, uitsluitend gemaakt ten behoeve van de uitoefening van de eerder beschreven activiteiten, worden vergoed aan de verbruiker op basis van aantoonbare uitgaven. Hiertoe behoort ook een kilometervergoeding.

 

Slotwoord

Geestelijke groei, fellowship, harmonie en de onmisbare Liefde van God zullen onlosmakelijk verbonden blijven met de Bethel Pinksterkerk, want God is Liefde.
Vreugde en blijdschap in het beleven van het geloof zijn de bakens in de uitvoerende taken, ambten en bedieningen van de kerkgemeenten. Samen bouwen we verder aan het Koninkrijk van God.

De Bethel Pinksterkerk Nederland zal blijven ontwikkelen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in dit beleidsplan actualiseren.